Zoek het antwoord op je vraag hier/FAQ/Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van Sim Hotel via www.Simhotel.nl. Door het bezoek aan en/of gebruik van deze website verklaar je deze algemene voorwaarden, ons Privacybeleid en de Sim Regels te hebben gelezen en ga je ermee akkoord daaraan gebonden te zijn.

Sim Hotel kun je gratis spelen. Sim Hotel biedt echter ook optionele premium services aan op de site door middel van rechtstreekse aankoop van Diamanten. Deze optionele services kunnen bijvoorbeeld een Sim Hotel VIP lidmaatschap zijn, adoptie van "virtuele huisdieren", "virtuele meubels" of "virtuele kleding".

Sectie 1: Gebruik van de website en hotel
1.1 De eigenaar/rechthebbende van Sim Hotel, (hierna "Sim Hotel" of "wij") en haar moedermaatschappijen en gelieerde ondernemingen (hierna gezamenlijk "Gelieerde Ondernemingen") verlenen jou toestemming de website van Sim Hotel op www.Simhotel.nl (hierna de "Website") te openen en te gebruiken, mits je deze Algemene Voorwaarden, het Privacybeleid en de Sim Regels accepteert en naleeft.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden vormen een aanvulling op eventuele algemene voorwaarden van Sim Hotel die van toepassing zijn op producten en diensten die je via de Website kunt benaderen of kopen (hierna "Specifieke Voorwaarden") en staan los van eventuele algemene voorwaarden van derden die van toepassing zijn op producten, toepassingen en diensten die via de Website toegankelijk zijn of die je kunt kopen. De Specifieke Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. In geval van een afwijking tussen deze Algemene Voorwaarden en de Specifieke Voorwaarden, prevaleren de Specifieke Voorwaarden voor zover het die afwijking betreft.

1.3 Om een of meerdere faciliteiten van de Website te kunnen gebruiken ben je verplicht om je als gebruiker te registreren op de Website. Je dient ons van correcte, complete en aan jouw persoon gebonden registratiegegevens te voorzien en het is jouw verantwoordelijkheid om ons op de hoogte te brengen van veranderingen in die registratiegegevens.

1.4 Je dient minimaal 12 jaar om de Website te mogen gebruiken. Als je ouder dan 12 maar jonger dan 18 jaar bent, dan mag je de Website alleen gebruiken als je daarvoor toestemming hebt verkregen van (een van) je ouders of wettelijk vertegenwoordigers. Bovendien moet je in dat geval deze Algemene Voorwaarden, het Privacybeleid en de Sim Regels samen met een van je ouders of wettelijk vertegenwoordigers doornemen om er zeker van te zijn dat jij en je ouder of wettelijk vertegenwoordiger deze begrijpen. Indien je ouder dan 25 jaar bent is het niet toegestaan om de Website te gebruiken tenzij dit is goedgekeurd door een van de Sim Staff- leden.

1.5 Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid en het correcte gebruik van al je gebruikersnamen en wachtwoorden die je in verband met de Website gebruikt en je dient alle noodzakelijke maatregelen te treffen om ervoor zorg te dragen dat deze vertrouwelijk en veilig worden bewaard en correct worden gebruikt en niet aan onbevoegden bekend worden gemaakt. Je bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die op jouw account plaatsvinden. Je dient ons er direct van op de hoogte te stellen als er aanleiding is om aan te nemen dat je password (waarschijnlijk) bekend is geworden bij iemand die niet bevoegd is het te gebruiken of dat het (waarschijnlijk) op ongeoorloofde wijze gebruikt wordt.

1.6 Als je een wachtwoord of gebruikersnaam vergeet of verliest, dien je direct contact met ons op te nemen en met de door ons verrichte veiligheidsmaatregelen mee te werken. Wij behouden ons het recht voor de toegang tot de Website via jouw gebruikersnaam en wachtwoord (tijdelijk) op te schorten als wij op enig moment van mening zijn dat de veiligheid van jouw account (waarschijnlijk) in gevaar is. Wij behouden ons het recht voor van jou te verlangen dat je een of meer door jou in verband met de Website gebruikte wachtwoorden wijzigt.

1.7 Je zult niet, al dan niet met toestemming, een gebruikersnaam en wachtwoord van een andere, bevoegde gebruiker te gebruiken om toegang te krijgen tot de Website.

1.8 Wij hebben als enige het recht een door jou gekozen gebruikersnaam of wachtwoord goed te keuren of af te wijzen.

1.9 Het gebruik van de Website houdt niet in de levering van computer- of telecommunicatieapparatuur, of andere apparatuur of diensten. Om de Website te gebruiken heb je een internetaansluiting en deugdelijke telecommunicatieverbindingen nodig. Wij zijn niet aansprakelijk voor telefoon- of andere kosten die je eventueel moet maken om verbinding te maken met de Website of om deze te gebruiken.

1.10 Het is niet toegestaan de Website of op de Website aanwezige Content, informatie of diensten te wijzigen, kopieren, distribueren, aan het publiek bekend te maken, over te brengen, uit te zenden, te vertonen, presenteren, reproduceren, publiceren, in licentie te geven, er afgeleide werken van te creeren, er hyperlinks naar te creeren, te deeplinken, downloaden, scrapen, framen, over te dragen, te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken of exploiteren. Alle intellectuele eigendomsrechten van Sim Hotel en Gelieerde Ondernemingen en die van personen die content aanleveren voor de Website zijn volledig voorbehouden.

1.11 Het is niet toegestaan te proberen ongeoorloofd toegang te krijgen tot de computersystemen of databasebestanden van Sim Hotel of een van de Gelieerde Ondernemingen.

1.12 Wij kunnen op elk moment middelen voor het controleren van leeftijden gebruiken die ons helpen voorkomen dat minderjarigen van de Website gebruikmaken. Je zult dergelijke middelen niet proberen te omzeilen.

1.13 Je zult Sim Hotel slechts op deze Website en niet via mirror websites of andere middelen te gebruiken.

Sectie 2: Acties in het hotel en/of op de website
2.1 De Website bevat kant-en-klare chatrooms waarop je met andere gebruikers kunt praten, en prikborden en (persoonlijke) homepages waarop je berichten en materiaal kunt plaatsen. Je zult deze faciliteiten van de Website uitsluitend gebruiken om berichten en materiaal te plaatsen, verzenden en ontvangen die beleefd, juist, niet onrechtmatig, niet beledigend en niet in strijd met de goede zeden zijn en die voorts voldoen aan de eisen van deze Algemene Voorwaarden en de Sim Hotel Regels. Jij bent als enige verantwoordelijk voor informatie, feedback, onderzoeksresultaten, foto's, berichten of andere materialen die je op de Website plaatst of anderszins levert (hierna "Gebruikerscontent") en de gevolgen van het plaatsen van Gebruikerscontent op de Website. Je gaat er in het bijzonder mee akkoord dat je bij het gebruik van de faciliteiten van de Website:

2.1.1 deze faciliteiten van de Website niet zult gebruiken in verband met onderzoeken, wedstrijden, piramidesystemen, kettingbrieven of junkmail, en geen ongevraagde e-mail (spam) naar anderen zult versturen;

2.1.2 anderen niet te schande zult maken, misbruiken, aanvallen, hinderlijk volgen, bedreigen, racistische, etnische of anderszins verwerpelijke opmerkingen zult maken of anderszins de veiligheid en/of rechten (zoals het recht op privacy en portretrechten) van anderen zult schenden;

2.1.3 geen materiaal of informatie zult publiceren, uploaden, distribueren of verspreiden dat of die:

ongepaste, grove, lasterlijke, inbreukmakende, aanstootgevende, onfatsoenlijke, onrechtmatige of onwettige onderwerpen, namen, materialen of informatie vormt (met inbegrip van maar niet beperkt tot pornografie, beschrijvingen van gewelddadige of seksuele handelingen, haatzaaiend materiaal of materiaal dat naar alle waarschijnlijkheid resulteert in schade of een misdrijf);

(II) onjuiste informatie over een persoon bevat;

(III) misleidend of bedrieglijk is;

(IV) inbreuk maakt op iemands recht op privacy;

(V) ertoe kan leiden dat wij een wet, (gedrags-)code of ander instrument dat op ons gedrag van toepassing is schenden of bij de schending daarvan betrokken raken;

(VI) anderszins inbreuk maakt op iemands rechten;

2.1.4 geen bestanden zult uploaden die software of ander materiaal bevatten die of dat inbreuk maakt op iemands intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van auteurs- en/of handelsmerkrechten tenzij je de eigendom van of de zeggenschap over die rechten hebt of daarvoor alle noodzakelijke toestemmingen hebt gekregen;

2.1.5 geen bestanden zult uploaden die virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, cancel bots, corrupte bestanden of vergelijkbare vernietigende of corrupte software of programma's die de Website, de Content daarvan of de werking van de computer of eigendommen van een ander kunnen beschadigen, bevatten of anderszins opzettelijk vrijgeven of verspreiden;

2.1.6 geen reclame zult maken voor goederen of diensten of deze zult promoten, of te koop aanbieden of vragen;

2.1.7 geen bestanden die door een andere gebruiker zijn geplaatst zult downloaden van een (persoonlijke) homepage, chatroom of prikbord waarvan je weet of redelijkerwijze zou moeten weten dat die niet legaal gedistribueerd kunnen worden;

2.1.8 geen auteursvermeldingen, juridische of andere deugdelijke kennisgevingen of aanwijzingen van eigendom of labels van de oorsprong of bron van software of ander materiaal in een geupload bestand zult vervalsen of wissen;

2.1.9 andere gebruikers niet zult beperken in of weerhouden van het gebruiken van en plezier beleven aan de (persoonlijke) homepages, chatroom en prikborden;

2.1.10 geen gedragscode of andere richtlijnen zult schenden die op de Website kunnen worden getoond voor een specifieke faciliteit of dienst;

2.1.11 geen persoonlijke informatie over andere gebruikers zult verzamelen (door middel van robots, scrapen, dataminen of andere methodes), met inbegrip van e-mailadressen of schermnamen om ongevraagde e-mails of andere berichten te verzenden of om persoonlijke informatie over een andere gebruiker uit te wisselen of te plaatsen;

2.1.12 geen wet- of regelgeving of de wettelijke rechten van een andere gebruiker zult schenden of anderen daartoe zult aanmoedigen, en niet zult oproepen of aanzetten tot terroristische activiteiten;

2.1.13 geen valse identiteit zult aannemen (met inbegrip van het opgeven van een foutieve leeftijd) of je zult uitgeven voor andere (rechts-)personen om anderen te misleiden of anderszins;

2.1.14 geen titels zult vervalsen of anderszins identificerende elementen zult manipuleren om de oorsprong van via de Website overgebracht materiaal te verhullen;

2.1.15 geen bestand van gebruikers van de Website of andere gebruikersinformatie geheel of gedeeltelijk zult gebruiken, downloaden of anderszins kopieren of (al dan niet tegen een vergoeding) aan een andere (rechts-)persoon zult verstrekken;

2.1.16 niet zult weigeren de instructies op te volgen van (personeel van) Sim Hotel of een Gelieerde Onderneming.

2.2 Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van Gebruikerscontent. Wij behouden ons het recht voor materiaal dat op de (persoonlijke) homepages, chatrooms en prikborden of enige andere interactieve berichtendienst is geplaatst te beoordelen en naar eigen inzicht en zonder kennisgeving te verwijderen. Wij behouden ons tevens het recht voor de toegang tot de (persoonlijke) homepages, chatrooms en prikborden en/of de Website op enig moment zonder kennisgeving tijdelijk of definitief te beeindigen indien je de (persoonlijke) homepages, chatrooms of prikborden gebruikt op een wijze die in strijd is met deze Algemene Voorwaarden, en in het bijzonder met artikel 2.1.1 t/m 2.1.16 of de Sim Hotel Regels.

2.3 Sim Hotel behoudt zich het recht voor op enig moment aanvullende informatie of aanwijzingen bekend te maken indien zij dat nodig acht om te voldoen aan geldende wet- of regelgeving, een gerechtelijke procedure of overheidsverzoek, of naar eigen inzicht informatie of materiaal (waaronder tevens Gebruikerscontent) geheel of gedeeltelijk te bewerken, weigeren te posten, of te verwijderen.

2.4 Sim Hotel is niet verantwoordelijk voor geplaatste Gebruikerscontent en wijst derhalve uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af met betrekking tot geplaatste Gebruikerscontent, alsmede met betrekking tot alle acties die voortvloeien uit jouw deelname of die van een andere gebruiker aan de (persoonlijke) homepages, chatrooms en prikborden of andere interactieve berichtendienst.

2.5 Materialen die worden geupload op of gedownload van de (persoonlijke) homepages, chatrooms en prikborden kunnen zijn onderworpen aan beperkingen ten aanzien van gebruik, reproductie en/of verspreiding; het is jouw verantwoordelijkheid je aan die beperkingen te houden indien je materiaal uploadt of downloadt.

2.6 Je verleent Sim Hotel en Gelieerde Ondernemingen een eeuwigdurende, onherroepbare, royaltyvrije, wereldwijde, niet-exclusieve, overdraagbare licentie (met het recht een of meer van de volgende rechten in sublicentie te geven) om jouw Gebruikerscontent te bewerken, wijzigen, verwijderen, vertalen en over te brengen en om deze te gebruiken, reproduceren, uitzenden, publiceren of anderszins wereldwijd te tonen in ongeacht welke reeds bekende of in de toekomst ontwikkelde vorm of formaat van media of technologie. Je verleent eveneens andere bevoegde gebruikers een niet-exclusieve licentie om zich via de Website toegang te verschaffen tot jouw Gebruikerscontent en die via de Website te reproduceren en te tonen.

Sectie 3: Betaalde elementen op onze website
3.1 Sim Hotel biedt tegen betaling Extra Diensten (hierna de "Extra Diensten") op de Website. Deze Extra Diensten kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot het downloaden van afbeeldingen en ringtones voor mobiele telefoons, deelname aan bepaalde games en activiteiten, inschrijving op bepaalde nieuwsbrieven en overige diensten, het adopteren van virtuele huisdieren en het leveren van virtueel meubilair of andere virtuele artikelen om je gastenkamer in te richten.

3.2 Alle virtuele items die worden gekocht uit de Sim Hotel Catalogus zijn aanwezig op de servers van Sim Hotel en toegankelijk als je de Website bezoekt, mits je deze Algemene Voorwaarden naleeft. Zij kunnen niet op jouw computer worden gedownload.

3.3 Sim Hotel kan op elk moment Extra Diensten terugtrekken of bepaalde nieuwe Extra Diensten beschikbaar stellen. Voor deze Extra Diensten dient altijd betaald te worden.

3.4. De wijze van betaling voor de Extra Diensten wordt uitsluitend naar eigen inzicht door Sim Hotel vastgesteld. Sim Hotel kan Diamanten aanbieden die gebruikt kunnen worden voor het kopen van Extra Diensten. De Diamanten worden bij het doen van een aankoop van je rekening afgeschreven.

3.5 Indien je fysieke producten van Sim Hotel koopt, heb je het recht deze in ruil voor volledige terugbetaling van reeds betaalde bedragen (met uitzondering van leverings- en servicekosten) voor eigen rekening te retourneren binnen veertien werkdagen na ontvangst, mits de goederen zich in onbeschadigde staat bevinden. Onverminderd eventuele uit de wet voortvloeiende rechten heb je geen andere rechten om de bestelde producten te weigeren c.q. te retourneren anders dan uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden of eventuele aanvullende voorwaarden die met het aanbod van de producten bekend zijn gemaakt of bij de geleverde producten zijn gevoegd. Om twijfel te voorkomen wordt de digitale content direct na de aankoopbevestiging geleverd en bij de aankoop wordt aanvaard dat er geen herroepingsrecht is.

3.6 Indien je via de Website diensten van Sim Hotel koopt, met inbegrip van maar niet beperkt tot Extra Diensten, heb je vanaf het moment dat deze diensten ter beschikking worden gesteld, behalve voor zover bij de toepasselijke wetgeving vereist, niet het recht de diensten te weigeren of annuleren anders dan ingevolge deze Algemene Voorwaarden of aanvullende voorwaarden die met het aanbod van de diensten bekend zijn gemaakt. Deze bepaling is niet van invloed op je wettelijke rechten.

3.7 Indien je jonger dan 18 jaar bent, dien je voor het gebruik maken van de Extra Diensten toestemming te verkrijgen van (een van) je ouders of wettelijk vertegenwoordigers.

Sectie 4: Persoonlijke gegevens, identiteit, Onderhouds momenten en serveruitval
4.1 Wij nemen geen verantwoordelijkheid bij bedreigingen en/of hacking van uw account en/of meer, bij bedreigingen vragen wij uw om de politie in te schakelen, en gelieve Sim Hotel Hotel hier niet bij te betrekken.

4.2 Indien er een onderhouds moment is nemen geen verantwoordelijkheid tot enige schade van langen wachtijden of data herstel/verlies.

4.3 Een bezoeker van Sim Hotel mag nooit mede spelers toevoegen/accepteren/ontmoeten buiten Sim Hotel (zoals Facebook, Whatsapp, Kik Messenger, Facebook Messenger, Telegram Messenger, Instagram, Snapchat, Yahoo, Gmail, Hotmail, Linkedin en/of Skype).

Sectie 5: Wedstrijden, prijsvragen en verlotingen
7.1 Wij kunnen wedstrijden, prijsvragen, spelletjes, verlotingen en andere acties (hierna "Acties") op de Website organiseren. Deze Acties zijn onderworpen aan aanvullende voorwaarden en regels die op dat moment kenbaar zullen worden gemaakt. Door aan dergelijke Acties deel te nemen zul je aan die aanvullende voorwaarden en regels gebonden zijn.

Sectie 6: Internetveiligheid
8.1 Als je van plan bent de Website te gebruiken raden wij je aan meer informatie over veiligheid op internet te lezen.

Sectie 7: Wijzigingen van Algemene voorwaarden
9.1 Wij hebben te allen tijde het recht geheel naar eigen inzicht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, en/of de prijs van de Extra Diensten te verhogen. Door deze Website na een dergelijke wijziging te gebruiken zul je aan de gewijzigde Algemene Voorwaarden gebonden zijn.

9.2 Indien wij in redelijkheid van mening zijn dat een wijziging van deze Algemene Voorwaarden in jouw voordeel of neutraal voor je is, kunnen wij die wijziging aanbrengen zonder je daarover te informeren.

9.3 Indien wij in redelijkheid van mening zijn dat een wijziging van deze Algemene Voorwaarden een wezenlijk en nadelig effect op jou heeft, zullen wij je via www.Simhotel.nl in kennis stellen en kun je gebruik maken van je recht om je account te beeindigen.

9.4 Wij adviseren je regelmatig de meest recente versie van deze Algemene Voorwaarden in te zien.

Sectie 8: Sim Hotel Business
Sim Hotel wordt beheert door:
Pearweb
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 63795027

Voor onduidelijkheden kunt u schriftelijk contact opnemen of een email sturen.

Deze Algemene voorwaarden zijn tijdens het bezoeken aan Sim Hotel van toepassing. Indien u zich hier niet aan houdt bent u strafbaar bij het bezoek aan Sim Hotel. Bij uw registratie bent u akkoord gegaan met deze voorwaarden indien U zich niet aan deze voorwaarden en de regels houdt, heeft de Sim staff de volledige bevoegdheid om U de toegang tot de site en het hotel te ontzeggen. Sim Hotel zal zich nooit verantwoordelijk stellen voor enige hacking en/of data verlies.

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van haar rechtmatige eigenaar.

 
Dit onderwerp is gesloten voor verdere reacties/berichten